کابل برق ساتا کیس یک به یک

7800 تومان

ا تبدیل سوکتهای قدیمی به ساتا این مشکل را براحتی حل میکند. در موارد خاص این مبدلها تا یک به چهار نیز تولید گردیده است.

325 در انبار

کابل برق ساتا کیس یک به یک

معرفی کابل برق ساتا یک به یک

کابل برق ساتا در مواردی که تعداد سوکتهای ساتا مصرفی کیس زیاد باشد، یا به عبارتی دیگر دیوایسهای زیادی در کیس کامپیوتر نصب شده. و تعداد سوکتهای ساتای برق خروجی کیس کافی نباشد، با تبدیل سوکتهای قدیمی به ساتا این مشکل را براحتی حل میکند. در موارد خاص این مبدلها تا یک به چهار نیز تولید گردیده است.

وزن

۱۵ گرم

325 در انبار